Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky
===============

1. Provozovatelem internetového portálu www.kdetokoupim.cz je fa itebo.cz s.r.o., Zemědělská 880/1, 50003 Hradec Králové, IČ 04885155, dále jen " provozovatel ".
2. Prezentace obchodů a služeb je placená dle aktuálního ceníku, který se zobrazuje při registraci, nebo na požádání zašleme mailem.
3. Provozovatel se zavazuje provozovat stránky ve funkčním stavu minimálně po dobu zaplacené prezentace obchodníky, prodejci a výrobci. Zákazník - obchodník po registraci zaplatí poplatek dle  údajů mailem zaslaných na uvedený bankovní účet provozovatele. Zaplacený poplatek nevracíme. 
4. Provozovatel nezodpovídá za aktuální stav nabízeného sortimentu a zboží jednotlivými prodejci. Produkty vkládají sami prodejci a mají povinnost udržovat je v aktuálním stavu. Také při ukončení činnosti prodejce do jednoho roku od zveřejnění údajů, případně i dále po ročních aktualizacích, je povinností oznámit tuto skutečnost a zažádat o výmaz provozovny na mail : [email protected] provozovatele.
5. Provozovatel se zavazuje provádět reklamu těchto stránek na internetu a v ostatních sdělovacích mediích, aby přivedl prodejcům další nové zákazníky.
6. Osobní údaje si zveřejňují sami prodejci a provozovatel je používá pouze k vystavení daňového dokladu v rozsahu název a adresa provozovny, IČ a DIČ, email k zaslání faktury, případně zasílání obchodních sdělení ohledně tohoto portálu, případně stránek tohoto provozovatele.
7. Osobní údaje jsou odesílány zašifrované a uchovávány po dobu smluvního vztahu s provozovatelem. Osobní údaje zpracovává pouze provozovatel stránek a skladuje pouze na serveru v elektronické podobě. Zákazník může kdykoliv zažádat o výmaz svých osobních údajů i před skončením smluvního vztahu.
8. Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
9. Registrovaní prodejci mohou přes náš portál nabízet jakékoliv legální zboží určené pro český trh v uvedených kategoriích, v případě potřeby provozovatel přidá další kategorie, dle požadavku prodejců, výrobců a obchodníků. Požadavky zašlete mailem na [email protected]
10. Zboží se na tomto portálu www.kdetokoupim.cz neprodává, pouze zprostředkujeme prodej pro registrované obchodníky. Přímý prodej pouze po dohodě mezi jednotlivými prodejci se zákazníkem. Tento prodej si případně sjednávají zákazníci s prodejcem a provozovatel stránek za tuto činnost nijak nezodpovídá.
11. Zákazníci, kteří vyhledávají zboží, jsou jen uživateli portálu a nejsou z naší strany v současné době nijak sledováni a evidováni.
12. Zákazníkům - uživatelům těchto stránek usnadňujeme cestu za nákupy ve svém okolí a šetříme jim jejich čas tím, že nemusejí shánět svoje požadované zboží po všech obchodech, ale zde si vyhledají právě konkrétní obchod, kde vše potřebné koupí.

Platí od 01.11.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR
=================================
I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma itebo.cz s.r.o. IČ 04885155 se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 880/1 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Zemědělská 880/1, 50003 Hradec Králové
email: obchod zavináč itebo.cz
telefon: 728 480 882
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace nebo smlouvy.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení registrace (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby 
podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování internetového portálu a další služby v souvislosti s provozováním internetového portálu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním registrace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2018.